Vladislava Milić diplomirala je 2009. godine sa prosečnom ocenom 9,40 na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom studija je pohađala debatnu sekciju na Pravnog fakultetu, učestvovala u savetovanjima pravnika i pohađala studijske grupe namenjene za najbolje studente u cilju produbljivanja predmetnog znanja. Za vreme studija Vladislava Milić je bila više puta nagrađivana kao jedan od najboljih studenata generacije, a bila je i stipendista Vlade Republike Srbije, Grada Beograda i Ministarstva omladine i sporta – Fonda za mlade talente. Vladislava je 2009. godine 2009 upisala master studije na poslovno pravnom modulu Pravnog fakulteta univerziteta u Beorgadu, nakon čega je oktobra 2011. godine stekla zvanje mastera prava, a iste godine je nastavila studije, upisavši doktorske studije iz Građanskog prava – Obligacionog prava sa posebnim interesovanjem za odštetno pravo, koje danas završava.

 

Posle završenog pripravničkog staža u advokaturi i u sudu, juna 2013. godine položila je pravosudni ispit nakon čega se zaposlila kao sudijski saradnik u Prvom osnovnom sudu u Beogradu, a od februara 2020. godine radi kao viši sudijski saradnik u Višem sudu u Beogradu. Bila je u odeljenju sudske prakse, radila na izdavanju informacija od javnog značaja, završila obuku u primeni Zakona o zaštiti uzbunjivača i pohađala brojne seminare iz Ekološkog prava i zaštite životne sredine. Autor je više radova i tekstova iz oblasti trgovinskog i obligacionog prava, a bavi se i humanitarnim radom. Spcijalizovana je za obligaciono, medicinsko, medijsko i autorsko pravo, kao i za diskriminatorske sporove i sporove povodom zlostavljanja na radu.

 

 

 

Nalazite se na poziciji višeg sudijskog saradnika u Višem sudu u Beogradu, koje poslove konkretno obavljate i šta spada u delokrug posla sudijskog saradnika?

 

Prema sudskom Poslovniku posao sudijskog saradnika podrazumeva izradu odluka, proučavanje i praćenje pravnih pitanja, pravne literature i sudske prakse, pripremu predmeta za suđenje i obavljanje drugih poverenih poslova po nalogu sudija. Konkretno u Višem sudu u Beogradu saradnici imaju priliku i da pišu sentence za sudski Bilten u vidu sažete analize aktuelnih stavova sudova više instance, a ujedno to pruža priliku da saradnik pokaže sposobnost prepoznavanja pravne ocene u pravno interesantnim predmetima, njihovo izdvajanje i nakon što saradnik oceni njenu bit, sažme je u jednu karakteritičnu rečenicu koja oslikava suštinu pravne mislu povodom konkretnog spora. Moja vokacija je građansko pravo, te sam u toj materiji i raspoređena.

 

Šta biste od delokruga poslova za koje je zadužen Viši sud u Beogradu izdvojili?

 

Ono što je karakteristično za Viši sud u Beogradu u domenu građanskopravne materije su posebne nadležnosti koje su mu zakonski poverene od kojih bih izdvojila medijske sporove koje Viši sud u Beogradu rešava na teritoriji čitave Srbije. U takve spadaju sporovi iz primene Zakona o javnom informisanju i medijima i to sporovi za naknadu štete zbog objavljivanja informacije čije je objavljivanje prema navedenom zakonu zabranjeno, kao i sporove zbog neobjavljivanja odgovora (demantija) na informaciju. Takođe su u tom smislu interesantni sporovi zbog povrede autorskih i srodnih prava, sporovi zbog diskriminacije i zlostavljanja na radu. Sve iznteto podrazumeva u saradničom radu dobro poznavanje pozitivno pravnih propisa, ali i komunitarnog prava – prava Evropske unije, poglavito međunaronih konvencija i dokumenata koje je Republika Srbija potpisala, a koji su na taj način sastavni deo domaćeg pravnog sistema. Posebno je interesantna praksa Evropskog suda za ljudska prava koju analiziramo kada u iznetim sporovima dođe do povrede prava koja su univerzalno zaštićena pravnim sistemima na teritoriji evropskog kontinenta, što pre svega podrazumeva povredu prava ličnosti i drugih prava ustavnog ranga.

 

Iz svega što ste izneli nesumnjivo sledi da je posao sudijskog saradnika veoma ozbiljan i odgovoran posao, kako se nosite sa činjenicom da na dnevnom nivou rešavate veoma važna životna pitanja Vaših stranaka?

 

Preduslov za sve što radite je da to pre svega zaista i volite jer ljubav daje smisao svemu i onda ćete raditi sa više entuzijazma čineći posao lakšim i Vama i Vašim pretpostavljenim i uopše saradnicima u veću. Kada volite to što radite, pretpostavka je da ćete na taj način to dobro raditi, trudeći se da se permanentno obrazujete i usavršavate. Konkretno, pravno komplikovani predmeti su uvek izazovni jer zahtevaju pronalaženje odgovora na pravno intrigantna pitanja, što podrazumeva analizu prave teorije, prakse, primenu akumuliranog znanja i pravila pravne hermeneutike. Međutim, često činjenično – životno teški predmeti zahtevaju pored primene pozitivnog prava i nastojanje da se vrednosti prirodnog prava (pravda, pravičnost i ostale hrišćanske vrline) ostvare u konkretnom slučaju, čemu teže sudska veća za koja radim kao i ja. Na taj način kombinujući pozitivno i prirono pravo nastojimo da na pravni način rešimo i pravno i činjenično komplikovane predmete i da to budu parametri kojima rešavamo kako ste rekli „sudbinska pitanja“ naših stranaka. Upravo to je garancija zakonski utemeljenog i pravničnog rešenja ma koliko teškog spora.

 

Svedoci smo zbog aktuelnih medijskih izveštavanja da su mnoge poznate ličnosti stranke koje imaju postupke pred Višim sudom u Beogradu i uopšte organima čije je sedište u Palati pravde, kakav tretman takve ličnosti imaju?

 

Osnovna funkcija suda je nezavisnost i nepristrasnost u radu, kao i jednakost svih pred zakonom, otuda se i rimska boginja pravde Justicija u figurama predstavlja sa povezom preko očiju. Prema tome, u očima suda su svi jednaki i njihov publicitet apsolutno nema nikakvog uticaja na postupanje i odlučivanje suda jer se tretiraju kao i sve ostale stranke u istoj ili sličnoj situaciji. Interesantnost za pravnika se odnosi na predmet spora koji rešava, a ne na stranke i njihova lična svojstva.

 

Pored svakodnevnog posla u praksi u sudu, bavite se i naukom, kako gledate na odnos pravne teorije i prakse?

 

Trenutno pišem doktorsku tezu i po nešto imam i napisano iz oblasti kojima se bavim i moj zaključak je da su pravna teorija i praksa dve strane iste medalje. Mislim da se ne mogu razdvajati jer je upravo suština presude pravna ocena koja podrazumeva visok nivo pravničkog znanja, a opet akumulirano teorijsko znanje ostvaruje svoju svrhu u praktičnoj primeni jer u suprotnom biva „mrtvo slovo na papiru“. Otuda je i Geteova rečenica: „Sve teorije su sive jedino je svetlo, zeleno drvo života.“.

 

Iz koje pravne oblasti ste pisali radove?

 

Moj kurs je građanska materija – obligaciono pravo, te sam pisala pradove iz obligacionog prava (odštetnog prava, medicinskog prava i trgovinskog kao posebnog obligacionog prava) i oni su objavljeni u časopisima „Strani pravni život“ i „Harmonius“. Pisala sam i za Bilten, a ove godine očekujem da budu objavljeni i drugi radovi za koje držim da će biti čitaocima interesantni i nadasve korisni.

 

Da li možemo očekivati da u narednom periodu na LAWLife portalu za pravo i privredu pročitamo neke Vaše radove, prikaze ili analize akutelnih pravnih problema i saopštavanje pravnih stavova?

 

Naravno, pravnički život kako se Vaš portal i zove upravo podrazumeva konstantno usavršavanje. Pravo regulište društvene odnose koji se menjaju i evoluiraju u zavisnosti od promena društvene stvarnosti, te tako i posao pravnika zahteva da ide u korak sa tim promenama koje nužno održavaju i na regulativu i podrazumeva konstatno praćenje pravne literature, praske i usavršavanje u tom smislu. Deo svojih skromnih saznanja ću nastojati da na taj način na portalu podelim i učinim dostupnim svojim kolegama, trudeći se da im to služi kao putokaz u praksi i olakša rešavanje pravnih problema.

 

 

 

Vaše izlaganje u ovom intervjuju i dosadašnja dostignuća upućuje da imate zavidno iskustvo u praksi, šta biste poručili mladim pravnicima na početku karijere?

 

Poručila bih ono što je meni nekao rekao na početku moje karijere, a to je da koliko poštuješ to što radiš, toliko ćeš imati i uspeha. Pod poštovanjem podrazumevam profesionalan odnos prema svom poslu u smislu kvaliteta znanja koje kroz sudske odluke pokazujemo i koji težimo da dostignemo, ali takođe mislim i na poštovanje prema strankama i kolegama zaposlenima koje treba da bude odraz ličnog odgoja i vaspitanja u vidu vrednosti koje su Vam roditelji usadili. Trudite se da imate adekvatne uzore koji će Vas ne samo u profesionalnom smislu usmeriti, već i u širem, ljuskom, karakternom smislu i na taj način Vas oblikovati. Zasluge za ovo što sam danas dugujem upravo mojim svetlim uzorima koji su mene usmeravali – pojedinim mojim profesorima i sudijama sa kojima o početka karijere pa do danas kontinuirano radim i sa kojima se zajednički trudim da svojim doprinosima pravnu misao i praksu učinimo kvalitetnijim.

 

 

Foto: Redakcija LAWlife

Autor: Redakcija LAWlife