Zakon o strancima propisuje mogućnost podnošenja objedinjenog zahteva kojim stranac u Republici Srbiji može da dobije dozvolu za privremeni boravak i rad.

 

Od 28. novembra 2020. godine stupio je na snagu Pravilnik o objedinjenom zahtevu za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka i izdavanje dozvole za rad strancu ("Službeni glasnik RS", br. 144/2020 od 27.11.2020.godine, u daljem tekstu “Pravilnik”), kojim se preciziraju uslovi za primenu navedenog zakonskog pravila.

 

Pravilnik uvodi jedinstveno upravno mesto za podnošenje objedinjenog zahteva, obrazac i dokaze potrebne za odobrenje boravka, odnosno izdavanje dozvole za rad  čime su stvoreni uslovi za ubrzanje i pojednostavljenje upravnog postupka.

Svi osnovi i razlozi privremenog boravka i vrste radnih dozvola za koje je u skladu sa navedenim propisom moguće podneti objedinjen zahtev dati su u prilozima obrasca objedinjenog zahteva.

 

U prilozima je pored osnova za boravak i vrstu radne dozvole navedena i dokumentacija koja se podnosi za određenu vrstu dozvole za rad.

 

Svaki prilog sadrži :

 

 1. Spisak dokaza koji su potrebni za odobrenje privremenog boravka koje prilaže stranac prilikom podnošenja zahteva za odobrenje boravka, što je u odnosu na dosadašnju regulativu i praksu, nepromenjeno. Dokazi koji su potrebni samo za privremeni boravak označeni su sa jednom zvezdicom (*). Propisane dokaze prilaže stranac prilikom podnošenja objedinjenog zahteva u područnoj policijskoj upravi, Upravi za strance/Odeljenju/Odseku za strance i suzbijanje iregularnih migracija;
 2. Spisak dokaza koje je potrebno priložiti za izdavanje radne dozvole koje prilaže poslodavac ili stranac (kada se radi o zahtevu za ličnu radnu dozvolu, radnu dozvolu za samozapošljavanje, radne dozvole za osposobljavanje i usavršavanje-kada zahtev podnosi stranac, što je eksplicitno navedeno). Ovi dokazi, označeni sa dve zvezdice (**) se prilažu Nacionalnoj službi za zapošljavanje elektronskim putem;
 3. Dokaze koji su označeni sa tri zvezdice (***), stranac prilaže u postupku za odobrenje privremenog boravka i stranac / poslodavac u postupku za izdavanje radne dozvole.

Imajući u vidu odredbe važećih Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca, postupci odobrenje privremenog boravka i izdavanja radne dozvole su i dalje formalno pravno razdvojeni i svaki organ zahtev rešava u okviru svojih nadležnosti propisanih materijalnim zakonom.

 

Nadležni organ koji je definisan kao jedinstveno upravno mesto odnosno organ koji prima objedinjeni zahtev je područna policijska uprava, Uprava za strance/Odeljenje/Odsek za strance i suzbijanje iregularnih migracija, što je i navedeno u gornjem desnom uglu obrasca zahteva.

 

Kada Nacionalna služba za zapošljavanje primi objedinjeni zahtev od MUP-a , poslodavac/stranac je u obavezi da na e-mail adresu filijale kojoj je zahtev prosleđen dostavi potrebnu dokumentaciju za izdavanje radne dozvole. Dokumentaciju je moguće dostaviti i poštom ili predati u pisarnici.

 

Ističemo još jednom da u skladu sa trenutno važećim Zakonom o strancima i Zakonom o zapošljavanju stranaca, nakon podnošenja objedinjenog zahteva neće biti izdata objedinjena dozvola za boravak i rad, već će kao i do sada svaki organ doneti odluku u okviru svojih nadležnosti.

 

Što se tiče administrativnih taksi, iznos i način plaćanja ostaju nepromenjeni, tako da podnosilac zahteva plaća odvojene takse i prilaže dokaz o uplatama navedenim organima – MUP-u uz objedinjeni zahtev, a Nacionalnoj službi za zapošljavanje elektronskim putem.

 

Uzećemo kao primer podnošenje objedinjenog zahteva u slučaju da je stranac osnivač privrednog društva u Republici Srbiji:

 

Prilikom podnošenja zahteva za odobrenje privremenog boravka po osnovu „upisa u rešenje o registraciji“ i „radne dozvole za samozapošljavanje“ pribavlja se, odnosno stranac i poslodavac prilažu:

 

 • važeću putnu ispravu stranca*;
 • dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka*;
 • prijava boravišta ili adrese stanovanja u Republici Srbiji*;
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka*;
 • dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi za privremeni boravak*;
 • izvod o registraciji pravnog lica, preduzetnika, ogranka ili stranog predstavništva u RS ***;
 • izjava o vrsti, trajanju i obimu aktivnosti kojima planira da se bavi i koja sadrži podatke o broju i strukturi lica koja planira da zaposli; **;
 • isprava, odnosno potvrda kojom stranac dokazuje da ima odgovarajuće kvalifikacije za obavljanje konkretne delatnosti i overeni prevod iste; **;
 • ugovor ili predugovor kojim se dokazuje pravo vlasništva ili zakupa nad poslovnim prostorom u kome će obavljati delatnost**;
 • dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi za radnu dozvolu**.

 

Inače, u Pravilniku stoji napomena: “Dokaze označene sa „***” dostavlja stranac prilikom podnošenja zahteva i poslodavac elektronskim putem nadležnoj organizaciji za poslove zapošljavanja, osim dokaza iz tačke 6) koje pribavlja organ iz službenih evidencija.“, što je novitet u odnosu na dosadašnji postupak u MUP-u gde je podnosilac zahteva bio u obavezi da o svom trošku pribavlja izvod o registraciji pravnog lica, preduzetnika, ogranka ili stranog predstavništva u RS.

 

Imajući u vidu da su do sad postojala dva odvojena postupka i da je ukupan vremenski period za donošenje odluke od strane dva organa nekada trajao i po 2 meseca, ovo znatno doprinosi ekonomičnosti postupka i omogućava poslodavcima da zaposle strance u dvostruko kraćem vremenskom periodu. Ovo je velika prednost, s obzirom da postoje stranci koji raspolažu veštinama i znanjem koje je potrebno za tržište rada u RS. Takođe, ovo olakšava dolazak i osnivanje firmi stranog kapitala i poslovanje privrednih društava čiji su direktori strani državljani.

 

Posebno napominjemo da stranac koji radi nije u obavezi da podnosi objedinjeni zahtev, te ako želi može i dalje, u skladu sa Zakonom o strancima, da podnese samo zahtev za odobrenje privremenog boravka po osnovu zapošljavanja, koji se rešava kao i do sada u redovnoj proceduri i da kasnije podnese zahtev za odobrenje radne dozvole kod Nacionalne službe za zapošljavanje.

 

 

Autor: Mina Radojević, saradnik u AK STATT

Foto: AK STATT

 

Pravo