Sektor obnovljivih izvora energije otvorio je tržište koje će biti u ekspanziji u narednim godinama, što stvara velike mogućnosti za profit kompanijama svih veličina.

 

Glavni razlozi za to su sve manji troškovi solarne opreme i instalacije sistema za proizvodnju iz obnovljivih izvora energije, uz istovremeni rast cene fosilnih goriva i električne energije.

 

I pored toga, smatra se da manje kompanije teže prodiru u industriju zbog same veličine kapitalnih ulaganja potrebnih da učvrste svoju poziciju na tržištu u odnosu na veće korporacije.

 

Zbog toga, većinu projekata s obnovljivom energijom realizuju velike kompanije. Navešćemo neke primere delatnosti koje mogu poslužiti kao temelj i odskočna daska za eksponencijalni rast unosnog biznisa malih kompanija u sektoru obnovljivih izvora energije:

 

 • preprodaja električne energije;
 • prodaja ili davanje u zakup solarnih panela;
 • proizvodnja biogoriva;
 • sistemi za skladištenje energije;
 • fotonaponski sistemi;
 • konsultacije i edukacije u ovoj inovativnoj oblasti;
 • popravke i održavanje sistema i opreme;
 • istraživanje i razvoj proizvoda.

 

Međutim, da bi se otvorio ulaz na tržište manjim igračima potrebna je intervencija države. Ona se pre svega ogleda u subvencijama i inicijativama Vlade Republike Srbije.

 

 

S tim u vezi, novi zakon o korišćenju obnovljivih izvora energija ("Sl. glasnik RS", br. 40/2021, u daljem tekstu „Zakon“) uvodi mogućnost dobijanja podsticaja kroz uvođenje statusa povlašćenog proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije (pravno lice ili preduzetnik koji proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora i ostvaruje pravo na fid-in tarifu ili tržišnu premiju).

 

Podsticaji države se sprovode u određenom periodu kroz sistem tržišnih premija i sistem fid-in tarifa i odnose se na cenu električne energije, preuzimanje balansne odgovornosti, pravo na prioritetan pristup sistemu i druge podsticaje propisane zakonom.

 

Šta to zapravo znači?

 

Sistem tržišne premije i balansna odgovornost

 

Tržišna premija je vrsta državne pomoći koja predstavlja dodatak na tržišnu cenu električne energije koju korisnici tržišne premije isporuče na mesečnom nivou u elektroenergetski sistem. Određuje se u evrocentima po kWh u postupku aukcija i može da se stekne za ceo ili deo kapaciteta elektrane. Učesnici u postupku aukcije čije su ponude na aukcijama obuhvaćene rešenjem Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije (u daljem tekstu „Ministarstvo“) stiču status privremenog povlašćenog proizvođača električne energije danom konačnosti tog rešenja. Nakon uspešne aukcije i sticanja statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije, zaključuje se ugovor o tržišnoj premiji sa ovlašćenom ugovornom stranom - garantovanim snabdevačem.

 

Za vreme trajanja podsticajnog perioda proizvođač električne energije iz obnovljivih izvora može da ima određeni procenat balansnog odstupanja - maksimalni dozvoljeni procenat odstupanja između stvarno proizvedene količine električne energije u odnosu na planiranu količinu električne energije, bez dužnosti da nadoknadi troškove balansnog odstupanja. Te troškove preuzima garantovani snabdevač što predstavlja balansnu odgovornost za proizvođače iz obnovljivih izvora energije koji su u sistemu tržišne premije ili su van sistema podsticaja, do uspostavljanja likvidnog organizovanog tržišta električne energije. To je još jedan vid podsticaja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Garantovani snabdevač i proizvođač električne energije iz obnovljivih izvora zaključuju ugovor o preuzimanju balansne odgovornosti. Garantovani snabdevač će, kako se pretpostavlja, biti EPS.

 

Fid-in tarifa

 

Fid-in tarifa je vrsta operativne državne pomoći koja se dodeljuje u vidu podsticajne otkupne cene koja se garantuje po kWh za isporučenu električnu energiju za vreme trajanja podsticajnog perioda. Ova vrsta podsticaja je namenjena samo za mala postrojenja koja su definisana kao elektrane odobrene snage manje od 500 kW, odnosno elektrane na vetar čija je odobrena snaga manja od 3 MW, i demonstracione projekte koji su definisani kao nekomercijalni projekti iz obnovljivih izvora energije kojim se neka tehnologija demonstrira kao prva te vrste i predstavlja značajnu inovaciju koja uveliko premašuje najviši nivo postojeće tehnologije korišćenja obnovljivih izvora.

 

Inače, fid-in tarifa se obračunava i isplaćuje na mesečnom nivou.  Nakon sprovedene aukcije, privremeni povlašćeni proizvođači koji ostvaruju pravo na fid-in tarife, zaključuju ugovor o fid-in tarifi sa garantovanim snabdevačem. Vlada Republike Srbije na predlog Ministarstva bliže propisuje model ugovora o fid-in tarifi. Razlika u odnosu na tržišne premije se ogleda u nepostojanju obaveze podnošenja finansijskog instrumenta obezbeđenja ponude za mala postrojenja ili demonstracione projekte odobrene snage manje od 100 kW, dok se u ostalom primenjuju navedena pravila za aukcije. Podsticajni period traje 15 godina od dana prve isplate fid-in premije.

 

Elektrane koje su predmet podsticaja

 

Podsticajne mere mogu da steknu povlašćeni proizvođači električne energije iz obnovljivih izvora energije za sledeće vrste elektrana:

 

1) hidroelektranu odobrene snage do 30 MW;

2) hidroelektranu na postojećoj infrastrukturi odobrene snage do 30 MW;

3) elektranu na biomasu;

4) elektranu na biogas;

5) vetroelektranu;

6) solarnu elektranu;

7) geotermalnu elektranu;

8) elektranu na biorazgradivi otpad;

9) elektranu na deponijski gas;

10) elektranu na gas iz postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda i

11) elektranu koja koristi druge obnovljive izvore energije.

 

Elektrana može biti predmet podsticaja samo ako je novoizgrađena ili rekonstruisana, ali ne i ako je u izgradnji. Podsticajne mere mogu da se steknu za ceo kapacitet ili deo kapaciteta elektrane.

 

Sada kada znamo koje podsticaje nudi država kroz novi Zakon i koje vrste elektrana mogu biti predmet istih, nameće se pitanje, kako doći do njih?

 

Postupak aukcija

 

Da bi jedna kompanija, zainteresovana za razvijanje biznis modela u ovom sektoru mogla da dobije subvenciju od države, tržišnu premiju ili fid-in tarifu, neophodno je da prođe postupak aukcije. Aukcija je novina propisana Zakonom i predstavlja postupak u kome se učesnici na konkurentan način nadmeću ponudama najniže tržišne premije, odnosno fid-in tarife, tako da popune kvotu i steknu pravo na podsticajne mere. Aukcije organizuje Ministarstvo, a prve su najavljene već za kraj 2021.godine.

 

Ministarstvo sprovodi aukcije na osnovu raspoloživih kvota koje propisuje Vlada Republike Srbije. Postupak aukcije pokreće se javnim pozivom Ministarstva kojim se definiše ko ima pravo da podnese prijavu za učestvovanje na aukciji, raspoložive kvote po vrsti i odobrenoj snazi elektrane, visina maksimalne otkupne cene, način i forma prijavljivanja na aukciju, spisak dokumenata koja se dostavljaju, uslovi za kvalifikaciju i nadmetanje na aukciji, itd. Postupak se sastoji od tri faze: kvalifikacija, nadmetanje i odabir najboljih ponuda.

 

 • Kvalifikacija je eliminaciona faza postupka aukcije u kojoj se vrši odabir prijavljenih učesnika na osnovu ispunjenosti zakonom propisanih uslova. Samo neki od njih su energetska dozvola za elektranu, pribavljeni lokacijski uslovi, planski osnov za izgradnju priključka elektrane na elektroenergetski sistem, finansijski instrument za obezbeđenje ponude koji može biti u obliku bankarske garancije ili novčanog depozita, i drugi uslovi u skladu sa zakonom.

 

 • Nadmetanje je faza postupka aukcije u kojoj se učesnici koju su odabrani u fazi kvalifikacije svojim ponudama nadmeću prema kriterijumu koja ponuda nudi nižu tržišnu premiju u odnosu na maksimalnu tržišnu premiju, odnosno nižu visinu otkupne cene u odnosu na maksimalnu otkupnu cenu. Ponude koje premašuju maksimalnu tržišnu premiju, odnosno maksimalnu otkupnu cenu ne razmatraju se.

 

 • Odabir najboljih ponuda je treća faza u postupku aukcije. Vrši se rangiranje od najnižeg do najvišeg ponuđenog iznosa, u okviru zadatog maksimuma, i po tom redosledu se popunjava kvota. Ponuda se može odnositi na ceo kapacitet ili deo kapaciteta elektrane. Kada zbir kapaciteta svih elektrana za rangirane ponude dostigne nivo propisane kvote, kvota je popunjena. Nakon popunjavanja kvota, komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove energetike sastavlja rang listu zajedno sa izveštajem o sprovedenom postupku i dostavlja dokumentaciju Ministarstvu. Na osnovu rang liste i izveštaja o sprovedenom postupku koje sačinjava komisija, Ministarstvo donosi rešenje o dodeljivanju prava na tržišnu premiju, odnosno rešenje o odbijanju prava na tržišnu premiju ili fid-in tarifu učesnicima u postupku aukcije koje je konačno i protiv kojeg može da se pokrene upravni spor.

 

 

Nakon donošenja relevantnih podzakonskih akata u oblasti obnovljivih izvora energije, biće potrebno vreme da se formira praksa u vezi sa primenom odgovarajućih odredbi Zakona, a naročito u vezi sa postupkom aukcija koja treba da omogući pravnu i poslovnu sigurnost učesnicima na tržištu.

 

Da zaključimo

 

Obnovljiva energija je put budućnosti za mnoge države širom sveta, pa se čak predviđa da će biti jedino moguće rešenje za sveprisutne probleme globalnog zagrevanja i klimatskih promena. Ovi trendovi, praćeni snažnim podsticajima Vlade Republike Srbije privlače sve više učesnika na tržištu, doprinose rastu sektora i čine obnovljivu energiju unosnom investicionom mogućnošću za kompanije svih veličina. Ključ dugoročnog uspeha u poslovanju malih konkurenata leži u analitičnom pristupu njihovom prvom ulaganju. Industrija obnovljivih izvora energije obuhvata mnoštvo poslovnih modela, proizvoda i tehničkih rešenja, a ambiciozni preduzetnici moraju biti svesni najisplativijih opcija za svoje prvo ulaganje, ali i potrebu poštovanja regulative kao prvog koraka na putu ka uspehu.

 

Ovaj tekst ne predstavlja pravni savet, već stav autora.

 

Autor: Mina Radojević, saradnik u AK STATT

Foto: AK STATT

 

Pravo