Vodič za kupce – proizvođače: pravna lica i preduzetnici

 

Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije [1], („Zakon“) omogućava preduzetnicima, fizičkim i pravnim licima da na svoje instalacije povežu elektranu koja proizvodi električnu energiju korišćenjem obnovljivih izvora energije i na taj način podmiruju svoje potrebe za električnom energijom delimično ili u potpunosti, u svojstvu kupca-proizvođača („Kupac-proizvođač“).

 

Ovaj vodič namenjen je svima koji žele da se upuste u ovakav projekat, a nisu sigurni šta ih očekuje na tom putu. Bilo da se radi o investitoru, finansijeru ili izvođaču radova, ovaj vodič će biti od velike koristi svakom, ali izneta rešenja pre svega su primenjiva na Kupce proizvođače – pravna lica i preduzetnike, koji žele da izgrade solarnu elektranu snage veće od 50kW za proizvodnju i sopstvenu potrošnju bez skladištenja električne energije, tj. bez korišćenja baterija i izvrše priključenje proizvodnog objekta na Elektro distributivnu mrežu („EDS“). U nastavku, detaljno i po fazama, obrazložićemo aktivnosti koje su ključne u ovom projektu.

 

I faza – pripremne aktivnosti

 

U prvu fazu spadaju aktivnosti krajnjeg kupca koje se odnose na projektovanje i ishodovanje neophodnih dozvola. U tome ga može odmeniti izvođač radova, ukoliko se tako dogovore.

 

Uslovi za priključenje i projektovanje i lokacijski uslovi

 

Prvi korak je ishodovanje uslova za projektovanje i priključenje na EDS, odnosno separata o priključenju proizvodnog objekta na EDS. Krajnji kupac podnosi zahtev elektronskim putem EDS-u na adresu za konkretno distributivno područje. Uz zahtev se prilaže idejno rešenje, izrađeno u skladu sa Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata („Pravilnik o tehničkoj dokumentaciji“) [2]. Nadležni operator sistema, u ovom slučaju operator distributivnog sistema u roku od deset dana izdaje separat o priključenju proizvodnog objekta / uslove za projektovanje i priključenje.

 

Potom, se podnosi zahtev za izdavanje  lokacijskih uslova za izgradnju solarne elektrane. Krajnji kupac pokreće postupak podnošenjem zahteva nadležnom organu kroz informacioni sistem kroz koji se sprovodi objedinjena procedura („CIS“). Nadležni organ je Ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, organ autonomne pokrajine nadležan za poslove građevinarstva, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave, u okviru utvrđenih nadležnosti za sprovođenje objedinjene procedure.

 

Zahtev za izdavanje lokacijskih uslova prethodi rešenju o odobrenju za izvođenje radova. Obavezan prilog uz zahtev je već pomenuto idejno rešenje, koje predstavlja prikaz planirane koncepcije objekta koje se izrađuje za potrebe pribavljanja lokacijskih uslova, a može biti i deo urbanističkog projekta za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacije u skladu  sa Pravilnikom o tehničkoj dokumentaciji. Idejnim rešenjem obavezno se prikazuju samo podaci neophodni za izdavanje lokacijskih uslova, odnosno podaci neophodni sa utvrđivanje usklađenosti sa planskim dokumentom, bez razrade tehničkih rešenja.

 

Zahtev za izdavanje separata o priključenju odnosno uslova za projektovanje i priključenje kao i lokacijskih uslova podnosi krajnji kupac (investitor) ili lice koje on ovlasti.

 

Idejni projekat za izgradnju solarne elektrane i priključenje solarne elektrane na EDS mrežu

 

Idejni projekat se izrađuje za potrebe izgradnje i izvođenja radova na solarnoj elektrani, sa specifikacijom opreme. Sastoji se između ostalog od glavne sveske, projekta konstrukcije, projekta elektroenergetskih instalacija sa pratećom dokumentacijom za ishodovanje rešenja o odobrenju za izvođenje radova, itd.

 

Idejni projekat se izrađuje i za potrebe priključenja solarne elektrane na mrežu na osnovu prethodno izdatih uslova za projektovanje i priključenje EDS-u. Idejni projekat se izrađuje u skladu sa Pravilnikom o tehničkoj dokumentaciji i neophodan je za dobijanje rešenja o odobrenju za izvođenje radova.

 

Rešenje o odobrenju za izvođenje radova na izgradnji solarne elektrane

 

Postupak izdavanja rešenja o odobrenju za izvođenje radova na solarnoj elektrani propisan  je Pravilnikom o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem [3]. Postupak se pokreće podnošenjem zahteva nadležnom organu kroz CIS, kako je već objašnjeno.

 

Uz zahtev se prilaže idejni projekat i dokaz o uplati administrativne takse za podnošenje zahteva i donošenje rešenja i naknade za Centralnu evidenciju.

 

Uz zahtev se zavisno od slučaja do slučaja prilaže i dodatna dokumentacija propisana članom 27. navedenog pravilnika.

 

 

Rešenje o odobrenju za izvođenje radova za priključenje na EDS mrežu

 

Ukoliko priključak krajnjeg kupca sa ormanom mernog mesta, nije u vlasništvu EDS-a, potrebno je pre podnošenja zahteva za priključenje okončati postupak preuzimanja priključka krajnjeg kupca u osnovna sredstva EDS-a, odnosno da krajnji kupac potpiše Ugovor o preuzimanju mernih uređaja, merno razvodnih ormana, priključnih vodova, instalacija i opreme u merno razvodnom ormanu kojim EDS vrši navedeno preuzimanje, u skladu sa Zakonom o energetici [4].

 

Nakon izrade idejnog projekta, krajnji kupac podnosi EDS-u zahtev za izdavanje odobrenja za priključenje proizvodnog objekta, elektronskim putem na odgovarajuću elektronsku adresu. Uz zahtev se prilaže idejni projekat i tehničke karakteristike opreme od značaja za međusobni uticaj objekta i sistema, koja je predviđena za ugradnju u proizvodni objekat. Potrebna je i uplata republičkih administrativnih taksi za podnošenje zahteva i izdavanje rešenja. EDS uz odobrenje za priključenje krajnjem kupcu dostavlja ponudu za zaključenje Ugovora o pružanju usluge za priključenje na distributivni sistem električne energije kojim se definišu međusobna prava i obaveze, rok i troškovi koji se odnose na izgradnju priključka i informacija o ID broju mernog mesta. Investitor izgradnje priključka je EDS koji može ovlastiti krajnjeg kupca da u njegovo ime izgradi priključak, što se reguliše predmetnim Ugovorom o pružanju usluge za priključenje na distributivni sistem električne energije.

 

II faza – Izgradnja solarne elektrane i prilagođenje mernog mesta

 

Izgradnja proizvodnog objekta se vrši prema Pravilniku o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa, kao i vrsti objekata koji se grade, odnosno vrsti radova koji se izvode, na osnovu rešenja o odobrenju za izvođenje radova, kao i obimu i sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev i postupku koji nadležni organ sprovodi[5]. Napominjemo da instalisana snaga objekta ne može biti veća od odobrene snage priključka objekta krajnjeg kupca.

 

Izgradnju mogu da vrše pravna lica sa odgovarajućom licencom za obavljanje te delatnosti, u skladu sa odobrenjem za priključenje. Pored izgradnje proizvodnog objekta krajnji kupac snosi trošak prilagođenja mernog mesta. Nakon izgradnje proizvodnog objekta i prilagođenja mernog mesta, izvođač radova izdaje krajnjem kupcu potvrdu o ispravnosti uređaja i instalacija i usklađenosti sa propisima i standardima, a koja sadrži izjavu odgovornog izvođača radova, ateste za ugrađenu opremu i uređaje i izveštaje o sprovedenim funkcionalnim ispitivanjima. Krajnji kupac navedenu dokumentaciju dostavlja EDS-u elektronskim putem.

 

III faza – Potpisivanje ugovora sa snabdevačem i probni rad

 

Krajnji kupac se obraća Elektroprivredi Srbije („EPS“) u cilju zaključenja ugovora o potpunom snabdevanju sa neto obračunom. Metoda za neto obračun je metoda obračuna u kojoj se vrednost viška proizvedene električne energije iz solarnog postrojenja isporučenog u mrežu u toku jednog obračunskog perioda, ukoliko takav višak postoji, obračunava i naplaćuje na osnovu ugovora zaključenog između krajnjeg kupca i snabdevača. Period poravnanja je jedna godina i traje od 1.aprila do 31.marta naredne godine, a eventualni višak električne energije koji preostane nakon ovog perioda nije predmet plaćanja krajnjem kupcu.

 

Krajnji kupac podnosi zahtev EDS-u za privremeno priključenje objekta na probni rad, uz koji prilaže zaključeni ugovor sa EPS-om ili potvrdu o zaključenom ugovoru. Ukoliko nakon interne tehničke provere priključka i samog objekta EDS zaključi da su ispunjeni propisani uslovi, EDS izdaje rešenje o odobrenju za privremeno priključenje objekta, vrši priključenje na sistem i upisuje krajnjeg kupca u javni registar Kupaca-proizvođača.

 

IV faza – Trajno puštanje u rad i upotrebna dozvola

 

Ukoliko EDS u toku trajanja probnog rada ustanovi da je proizvodni objekat usaglašen sa izdatim rešenjem o odobrenju za priključenje i pravilima o radu sistema, Kupac-proizvođač podnosi zahtev za dobijanje upotrebne dozvole nadležnom organu preko CIS-a u postupku objedinjene procedure. Nakon dobijanja rešenja  o upotrebnoj dozvoli, Kupac – proizvođač podnosi zahtev za puštanje proizvodnog objekta u trajni rad i EDS izdaje potvrdu o trajnom priključenju u roku od tri dana.

 

Ovaj tekst ne predstavlja pravni savet, već stav autora.

 

Preuzeto sa sajta AK http://www.statt.rs/

 

 

[1] Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije (“Sl. glasnik RS”, br. 40/2021)

[2] Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Sl. glasnik RS”, br. 73/2019)

[3] Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem (“Sl. glasnik RS”, br. 68/2019)

[4] Zakon o energetici (“Sl. glasnik RS”, br. 145/2014, 95/2018 – dr. zakon i 40/2021)

[5] Pravilnik o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa, kao i vrsti objekata koji se grade, odnosno vrsti radova koji se izvode, na osnovu rešenja o odobrenju za izvođenje radova, kao i obimu i sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev i postupku koji nadležni organ sprovodi (“Sl. glasnik RS”, br. 102/2020, 16/2021 i 87/2021).

Pravo