Zaključli ste Ugovor o radu i primili ste u radni odnos lice koje po vašoj proceni ispunjava opšte uslove i posebne uslove propisane Zakonom o radu, kao i uslove propisane opštim aktom vaše kompanije.

 

Kao poslodavac imate pravo da zatražite od obrazovne ustanove koje je izdala diplomu za bilo koji stepen stručne spreme, POTVRDU o verifikaciji isprave (diploma ili uverenja). Uz zahtev priložite dokumentaciju (fotokopija diplome elektronskim putem ili putem pošte).

 

Ako je zaposleni dostavio vama neverodostojnu diplomu, imate pravo kao poslodavac da otkaže ugovor o radu.

 

Ovo pravo nije vremenski ograničeno.

 

Za otkaz ugovora o radu zbog dostavljnja falsifikovane diplome o stručnoj spremi, ne važe rokovi zastarelosti.

 

Predaja neverodostojne (falsifikovane) dipolome o stečenom obrazovanju, kao dokaz o ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog odnosa, predstavlja povredu radne obaveze u produženom trajanju. Zaposleni samom predajom falsifikovane diplome kojom želi da potvrdi svoju struku i stepen obrazovanja, vas kao poslodavca doveo je u zabludu u pogledu činjenice o stručnoj spremi, celo vreme trajanja radnog odnosa kod vas.

 

Ovde se radi o produženoj povredi radne obaveze.

 

 

Član 15. stav 1. tačka 2. Zakona o radu, definisao je dužnosti zaposlenog i njegovu obavezu “da poštuje organizaciju rada i poslovanja kod poslodavca, kao i uslove i pravila poslodavca u vezi sa ispunjavanjem ugovornih i drugih obaveza iz radnog odnosa”.

 

Prema članu 179. stav 2. tačka 5. Zakona o radu, poslodavac može da otkaže ugovor o radu zaposlenom koji svojom krivicom učini povredu radne obaveze i to ako učini drugu povredu radne obaveze utvrđenu opštim aktom, odnosno ugovorom o radu.

 

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev2. 1169/20 od 14. 4. 2021)


Tužilac je u toku radnog odnosa kod tuženog priložio diplomu o završenom VII stepenu . . . Kako je proverom verodostojnosti diploma kod tuženog utvrđeno da diploma tužioca nije verodostojna. Fakultet čiju je diplomu tužilac priložio, obavestio je tuženog da takva diploma nikada nije izdata od strane tog fakulteta, niti je tužilac pohađao studije na tom fakultetu...

 

Ovo predstavlja otkazni razlog na osnovu odredbi Zakona o radu.

 

Problem lažnih diploma u našoj državi ide malo dublje od toga da li se samo radi o tome da će neko bez kvalifikacija dobiti posao.

 

"Ako misliš da je znanje skupo,

probaj živeti sa neznanjem"

američka poslovica

 

Ovaj tekst ne predstavlja pravni savet, već stav autora.

 

Autor: Violeta Stamenković, pravni HR konsultant

Pravo