Sve češće se ovih dana susrećemo sa zahtevima usklađenosti u poslovanju i oglasima za radna mesta - gde se traže ljudi koji će se o tome brinuti u okviru kompanije ili državnog organa. Svest i potreba za obavljanjem ovih poslova se kontinuirano razvija obzirom da je rizik od ne-usklađenog poslovanja iz dana u dan sve veći. Razlog za povećanje tog rizika je veliki broj postojećih Zakona koji regulišu već dugi niz godina mnoge pravne zahteve ali i neke relativno nove oblasti prava ustanovljene zadnje 2 decenije koji regulišu oblasti zaštite podataka o ličnosti, mobing (zlostavljanje na radu), jednakost polova, konkurencije i dr. gde kazne mogu biti izuzetno velike i značajne.

 

Podsećanja radi oblasti Usklađenosti ili „Compliance“ - reč koju već uveliko je koristimo u ovakvom izvornom obliku na engleskom jeziku - su široke, ali možemo ih i usredsrediti na: sprečavanje korupcije, pranja novca, zaštita podataka o ličnosti, zaštita uzbunjivača, zaštita poslovne tajne i poverljivih informacija, sprečavanje sukoba interesa, mita i korupcije, zaštita konkurencije, ljudska prava, zaštita od mobinga i dr.  Takođe, u svetlu nadolazećih ESG direktiva Evropske Unije i tzv „zelene agende“, u opseg Compliance-a će spadati i socijalni elementi poslovanja  - sprečavanje loših praksi koje utiču na društvo (kršenje ljudskih prava, odnos prema zaposlenima, dobavljačima, kupcima, dečiji rad, prisilni rad, zdravlje i bezbednost na radu, rodna ravnopravnost) kao i celokupno upravljanje procesima, radom i poslovanjem.

 

Takođe moramo pomenuti i okolnost da su mnogi korporativni skandali velikih kompanija protiklih godina i decenija, doveli do ogromnih finansijskih i reputacionih šteta što je rezultiralo njihovim slabljenjem, čak su neke i prestale da postoje. Sve to je definitivno doprinelo razvoju svesti da se danas kompanije moraju podrobnije baviti svim ovim temama što je počelo da se dešava i u zemljama u okruženju i u Srbiji.

 

Dolazak mnogih multinacionalnih kompanija sa razvijenim programima rada u Compliance-u na regionalnom nivou -  je takođe kreiralo praktična znanja ili „know how“ pojedinaca ne samo u kontekstu Srbije već i šire (region i EU). Stoga su lokalne kompanije (pogotovo one koje pretenduju na regionalnu prisutnost i razvoj), počele po tom uzoru da razvijaju svoje prakse i znanja. Ispostavilo se da je to proces koji ne ide lako jer je za menadžment nekih od kompanija od shvatanja „trošak“ za bavljenje Compliance-om, potreban prelaz da je to zapravo - investicija u reputaciju i održivost a radi - uspeha, kontinuiteta, dobrog osećaja zaposlenih,  koja na kraju rezultira i profitom.

 

Kada želim objasniti potencijalnim klijentima ulogu Compliance fukcije u organizaciji na osnovu iskustva u dugogodišnjem radu na regionalnom nivou u okviru multinacionalnog sistema, izgovorim samo jednu kratku rečenicu: Compliance je investicija za budućnost i benefit za sadašnjost“. I utisak mi je da svakim danom sve više ljudi razume o čemu govorim …

 

Osnovni preduslov za kvalitetno bavljenje Compliance-om je definitivno volja i rešenost menadžmenta da stvori organizaciju u kojoj će transparentan, etičan, pošten način rada doprineti „osluškivanju“ dešavanja u organizaciji, volji i spremnosti za korekcijom i želji da se u konačnici stvori veća vrednost za sebe, zaposlene, okolinu i društvo u celini.

 

 

I onda dolazimo do pitanja osnovnog zadataka i uloge Compliance officera ili menadžera u organizaciji. To je osoba koja treba da razvija korporativnu kulturu kroz praktično usklađeno delovanje i kreiranje Compliance program-a koji će identifikovati stanje, zadati ciljeve i uz  korišćenje različitih alata osigurati:

 

  • Usklađenost sa Zakonima i regulativama;
  • Davanje etičkih smernica: „kako uraditi ispravnu stvar – doneti ispravnu odluku“;
  • Stvaranje procedura i pravila kojima će se urediti poslovanje (za koje ne postoji opšti propis) usklađen sa delatnošću;
  • Detekciju, istraživanje i evaluaciju rizika/primedbi i uloga na njihovom prevazilaženju;
  • Edukaciju zaposlenih spram delatnosti Kompanije.

 

A koja je kvalifikacija za ovu ulogu?

 

Najčešće se za ovu funkciju u kompaniji traži pravno obrazovanje, međutim, svedoci smo da to i nekad nije tako i da se za poslove usklađenosti traže i osobe ekonomskog obrazovanja i neki drugi profili zanimanja (menadžment, kvalitet, organizacija i sl.). Pored zahtevane stručne spreme, za neke pozicije specifične oblasti usklađenosti se traže i određene licence (napr. u finansijskom sektoru) ovlašćenog lica u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

 

Međutim, jednako važna kvalifikacija su i lične karakteristike pojedinca. Stoga, odgovor koji bih dala na pitanje odabira profila za ovu rolu je:  kvalitetna evaluacija ličnosti i osobina koje je potrebno posedovati za ovu ulogu. Dakle, osoba treba da poseduje:

 

  • Dosledna i hrabra primena vrednosti i visoka moralna načela u svakoj situaciji i svakom kolektivu (i sa višim i sa nižim strukturama organizacije). To je osoba koja priznaje svoje greške, hoće da sasluša i razume druge, skromna je i otvorena, daje jasne odgovore na direktna pitanja i uvažava ličnost sa kojom priča.
  • Iskustvo. Pored profesionalnog dugogodišnjeg iskustva, izuzetno bitno i životno iskustvo jer osoba mora razumeti i uviđati širi kontekst situacija, obzirom da se često mora staviti u ulogu druge strane.
  • Znanje i obaveštenost. Kako su bitna iskustvena i praktičnog znanja, obaveštenost i konstantna edukacija (posebno o novim tehnologijama), tako je bitno i teorijsko znanje jer je i ono bitno u razumevanju kompleksnih situacija koje se moraju svesti na bazični nivo razumevanja i logike.
  • Common-sense ili zdrava logika. Obzirom da u životu vrlo često imamo susret sa situacijama u kojima stvari nisu „crno-bele“ mora se posedovati sposobnost odabira pravca koji je u takvoj situaciji „najbolji mogući“ što je nemoguće bez korišćenja ove veštine.

 

Pored gornjih osnovnih elemenata, takođe bih napomenula da je kreativnost kao i prilagođen (tailor-made) pristup ljudima, takođe bitan faktor koji je uneo inovativnu dimenziju u ovu ulogu. Kreativan faktor nema previše uloge u osnovne postulate i načela rada, međutim sposobnost da se na pravi način priđe i nastupi ljudima u organizaciji sa ovom temom, kao i pridobiti njihovo puno angažovanje i podršku za usklađenim ponašanjem, praksama i vrednostima značajno pomaže efikasnosti celog Compliance programa. Ljudi treba da imaju osećaj stvaranja više vrednost gde je uloga svakog pojedinca važna.

 

Kao zaključak bih navela sledeće: pravnici definitivno imaju izvrstan osnov za bavljenje ovim poslom iz više razloga. Oni poseduju dobru obrazovnu bazu, analitičnost i dobar pregled dešavanja u organizaciji - i upravo je to je razlog što je Compliance najčešće u njihovom opsegu delovanja. Međutim,  ovu ulogu mogu imati i druga zanimanja koja imaju gore opisane kvalifikacije i osobine, kao i sposobnost razmišljanja van okvira isključivo pravne logike.

 

Takođe, često kompanije nemaju interno organizovan (in-house) pravni tim tako da i eksterna (outsource) rešenja mogu dati dobar okvir za uspostavljanje Compliance programa i odgovornosti kojom se takođe stvara šira vrednost kako kompaniji tako i celoj zajednici.

  

Ovaj tekst ne predstavlja pravni savet, već stav autora, ne uvek i uređivačku politiku portala.

 

Autor: Verica AljinovićKonsultant, In-House legal & compliance expert u VALEC

Pravo